P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
08.03.2021 - 13:20 CET Přihlášení uživatele
 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

 

 

 

 

www.babybox.cz

 

Historie městyse

Tisk PDF dokument Pošli upozornění na záznam Zpět

Povýšení na městečko

Vloženo: 30.03.10 12:59 - Dítětová Eva, Zobrazeno: 17255x

11. dubna roku 1701 povýšil císař Leopold I. ves Nové Dvory na městečko. Překlad textu "majestátu" je podle Josefa Ledra z publikace z roku 1884 "Děje panství a města Nových Dvorů"
 

My Leopold I. z Boží milosti volený římský císař po všecky časy rozmnožitel říše, uherský, český, dalmatský, chorvatský a slavonský král, arcikníže rakouské, markrabě moravské, lucemburské a slezské kníže a lužické markrabě, oznamujeme tímto listem Naším všem vůbec, že jest Náš vysoce urozený Bernard František hrabě z Věžník na Třebešicích a Nových Dvořích, Naše rada a komorník věrný milý, poníženě prosil, abychom jemu tu císařskou a královskou milosť učinili a ves jeho Nové Dvory v kraji čáslavském ležící, netoliko za městečko vysaditi a vyzdvihnouti a přitom je pečetí obdařiti, alébrž také obyvatele téhož místa, lidi poddané jeho, pro větší jich vznik a zvelebení tržními jarmarky ročními a to prvním na den sv. Pavla na víru obrácení, druhým na den sv. Anny a třetím na den svatých Šimona a Judy, apoštolův Páně, na všelijaké krámské neb kupecké věci, též koňský a hovězí dobytek s osmi dni pořád sběhlými a freyunkem obyčejným z dobrotivosti naší císařské a královské obdařiti a jim na to vše list neb majestát Náš královský uděliti Ráčili.
K jehožto ponížené prosbě milostivě nakloněni, ano i v tom od královských místodržících Našich, že by z počátku nazvaného supplikanta snažné vyhledávání skrze vyzdvižení též jeho vsi za městečko a nadání jemu týchž tržních nových jarmarkův okolním panstvím, též měst a městeček obyvatelům na žádnou ujmu a zkrácení nebylo a se nevztahovalo, anobrž takové nadání jim Novodvorským k dobrému a zvelebení jich sloužilo poslušně zpraveni jsouce, neméně i jeho hraběte z Věžník Nám a veleslavnému arciknížecímu domu Našemu rakouskému v čas pokoje a války od drahných let s neustálou vroucností prokazující věrné, pilné a mnoho platné služby na obzvláštním pozoru majíce: Ráčili jsme s dobrým rozmyslem Naším, jistým vědomím, s radou věrných Našich milých, mocí královskou v Čechách, svrchu jmenovanou jeho hraběte z Věžník ves Nové Dvory za městečko vysaditi a vyzdvihnouti i také jeho obyvatele Novodvorské nynější i budoucí níže rozepsaným erbem a pečetí, totižto štítem červené neb rubínové barvy, v němžto brána ze štukového kamene vystavená a do kořán otevřená stojí, v kteréžto uprostřed hlava psa anglického s dlouhým krkem bílé neb stříbrné barvy, s otevřenými ústy, vyplazeným červeným jazykem, dolů svěšenýma ušima a okolo krku ozdobeným obojkem, červené neb rubínové barvy s kroužkem dolů visutým, vzhůru k pravé straně vyzdvižena se spatřuje; nad touž branou na jednom dlouhém štukovém kamenu jako na nějaké římse po šířce jsou vytesána následující čtyry versální slova, totiž B. H. Z. V., jenž znamenají nynějšího držitele a vrchnosť Nových Dvorů Bernarda hraběte z Věžník, jehožto přičiněním Nové Dvory za městečko vyzdviženy jsou; nad touž římsou stojí dvě vysoké věže, jedna na pravém, druhá na levém rohu téže brány postavena, jedna každá o dvou oknech, kterežto kurkovou střechou jsou přikryty, na jejichžto špicích dvě báně viděti jest, jakž to vše uměním a vtipem malířským u prostřed listu tohoto jest vymalováno a barvami hojněji vysvětleno, z štědroty Naší císařské a královské obdařiti a k tomu ještě jim tu další císařskou a královskou milosť učiniti a jim tržní jarmarky, kterýchž by oni a budoucí jich na potom a to první jak výš nadepsáno na den sv. Pavla na víru obrácení, druhý na den sv. Anny a třetí na den svatých Šimona a Judy, apoštolův Páně na všeliké krámské neb kupecké věci, též koňský a hovězí dobytek s osmi dní pořád zběhlými a freyunkem obyčejným svobodně držeti a užívati mohli, milostivě nadati, uděliti a znovu vysaditi, jakož také též od Nás vyzdvižené městečko Nové Dvory a téhož obyvatele nadepsaným erbem a pečetí, neméně i těmito tržními jarmarky tímto listem neb majestátem Naším císařským a královským mocně nadáváme, udělujeme a znovu vysazujeme.
Chtíce tomu konečně, aby málo výš dotčení obyvatelé Novodvorští, nynější i budoucí všech těch milostí, svobod, práv a dobrých zvyklostí, kterýchž jiná městečka v království Našem dědičném, českém, buďto z práva nebo z obyčeje užívají, tolikéž užívati a jich účastníci býti mohli, v němžto všelijací řemeslníci a obchodníci, kteříž by tu své dobré a užitečné býti uznávali, se osazovati, a řemesla, též obchody své svobodné provozovati a jich užívati mohou a moc míti mají; tím spůsobem také budoucí úřad a konšelé nadoznámeného městečka Nových Dvorův té od Nás jim milostivě propůjčené pečeti ve všelijakých potřebách obecních náležitě užívati a tou listy i jiné své potřeby voskem zeleným pečetiti, neméně i týchž od Nás jim milostivě nadaných a znovu vysazených tržních jarmarkův v svrchu vysazené a zejména položené dni, tím vším právem a obyčejem, jakž toho jiná městečka v naddotčeném království Našem dědičném, českém užívají, tolikéž držeti a jich užívati mají a moci budou beze všech zmatkův, všelijaké odpornosti a překážek.
A protož přikazujeme všem obyvatelům a poddaným Našim ze všech čtyř stavův málo výš praveného království Našeho dědičného, českého, zvláště pak královským místodržícím Našim a úřadu hejtmanského kraje čáslavského, abyste často psané obyvatele téhož od nás nyní vysazeného a vyzdviženého městečka Nových Dvorův nynější i budoucí při těch výš obsažených obdarováních, svobodách a výsadách, milostech, erbu aneb pečeti, zvláště pak milostivém nadání týchž tržních nových jarmarkův na svrchu vyměřené časy a dni měli, držeti a bez všech velikých zmatkův a odporností nyní i na časy budoucí a činíce, ani komu jinému činiti dopouštějíce a to pod uvarováním hněvu a nemilosti Naší císařské a královské, též dědicův Našich budoucích králův českých. Však při tom také tomu chceme, aby toto nadání a obdarování Naše císařské a královské jednomu každému bez ujmy a škody na jeho spravedlnosti bylo.
Tomu na svědomí pečeť Naši císařskou a královskou větší k listu tomuto jsme přivěsiti rozkázali a v něm se rukou vlastní podepsati Ráčili.
Dáno v městě Našem Vídni jedenáctého dne měsíce dubna, léta od narození syna Božího sedmnáctistého prvního, království Našich římského čtyřicátého třetího, uherského čtyřicátého šestého a českého čtyřicátého pátého.

 

LEOPOLD.

Ad mandantum Sac: Caes:Reg:
Mattis proprium: Jiří Bechyně z Lažan