P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
03.12.2021 - 05:21 CET Přihlášení uživatele
 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

 

 

 

 

Městys > Úřad městyse > Informace dle zák. č. 106/1999 Sb.

Tisk Řadit podle data vložení sestupně Řadit podle data vložení vzestupně Řadit podle nadpisu sestupně Řadit podle nadpisu vzestupně Zpět

1.

Zobraz / SkyjNázev úřadu

Vloženo: 05.04.10 10:38 - Dítětová Eva, Zobrazeno: 89614x
Úřad městyse Nové Dvory

2.

Zobraz / SkyjDůvod a způsob založení

Vloženo: 05.04.10 10:39 - Dítětová Eva, Zobrazeno: 89069x

Obec vznikla nabytím účinnosti zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, ke dni 24.11.1990, jakožto územně samosprávná jednotka s právní subjektivitou. Tento zákon byl nahrazen zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Obec má postavení právnické osoby, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmnínek stanovených zvláštními zákony. Obec spravuje své záležitosti samostatně (dále jen "samostatná působnost"). Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí zákony a obecně závaznými právními předpisy vydanými ústředními orgány k jejich provedení. Obec v samostatné působnosti zajišťuje ve svém územním obvodu hospodářský, sociální a kulturní rozvoj, ochranu a tvorbu zdravého životního prostředí, s výjimkou těch činností, které jsou zvláštními zákony svěřeny jiným orgánům jako výkon státní správy. 

Obec dále vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony ("dále jen "přenesená působnost"). Při výkonu přenesené působnosti se obec řídí zákony a ostatními obecně závaznými předpisy a v jejich mezích usneseními  vlády a směrnice ústředních orgánů státní správy.

3.

Zobraz / SkyjOrganizační struktura

Vloženo: 05.04.10 10:39 - Dítětová Eva, Zobrazeno: 88863x
Orgánem městyse je 9-ti členné zastupitelstvo včetně starosty. Orgány zastupitelstva městyse jsou výbory kontrolní a finanční.
Úřad městyse tvoří starostka, místostarosta, matrikářka a hospodářka.   

4.

Zobraz / SkyjKontaktní spojení

Vloženo: 05.04.10 10:39 - Dítětová Eva, Zobrazeno: 91716x
Starostka                     Vöröšová Vanda             mobil: 725021540
Matrikářka                    Dítětová Eva                  tel.327571261
Hospodářka                  Roubíčková Romana        tel.327571261
 

4.1.

Zobraz / SkyjKontaktní poštovní adresa

Vloženo: 05.04.10 10:40 - Dítětová Eva, Zobrazeno: 91113x
Úřad městyse Nové Dvory
Masarykovo nám. 11
285 31 Nové Dvory
datová schránka                          p9tbcez

4.2.

Zobraz / SkyjAdresa úřadovny pro osobní návštěvu

Vloženo: 06.04.10 23:05 - Dítětová Eva, Zobrazeno: 91122x
Masarykovo nám. 11
285 31 Nové Dvory

4.3.

Zobraz / SkyjÚřední hodiny

Vloženo: 06.04.10 23:05 - Dítětová Eva, Zobrazeno: 90409x
Pondělí, středa             08,00 - 11,00                  12,30 - 16,00         
Poslední požadavek občana bude vyřízen v 15:30 hodin.                    

4.4.

Zobraz / SkyjTelefonní čísla

Vloženo: 06.04.10 23:14 - Dítětová Eva, Zobrazeno: 90785x
Starostka           mobil  725021540
Matrikářka          tel. 327571261
Hospodářka        tel. 327571261

4.5.

Zobraz / SkyjČísla faxu

Vloženo: 06.04.10 23:14 - Dítětová Eva, Zobrazeno: 90343x
                

4.6.

Zobraz / SkyjAdresa Internetové stránky

Vloženo: 06.04.10 23:14 - Dítětová Eva, Zobrazeno: 91105x

4.7.

Zobraz / SkyjAdresa e-podatelny

Vloženo: 06.04.10 23:14 - Dítětová Eva, Zobrazeno: 90616x

4.8.

Zobraz / SkyjDalší elektronické adresy

Vloženo: 06.04.10 23:15 - Dítětová Eva, Zobrazeno: 90906x
Starostka                                         vorosova@novedvory.cz
Matrikářka                                       ditetova@novedvory.cz
Hospodářka                                      roubickova@novedvory.cz
 

5.

Zobraz / SkyjBankovní spojení

Vloženo: 06.04.10 23:15 - Dítětová Eva, Zobrazeno: 89426x
Případné platby lze poukázat na číslo účtu: 2622161/0100

6.

Zobraz / SkyjDIČ

Vloženo: 06.04.10 23:15 - Dítětová Eva, Zobrazeno: 90257x
nejsme plátcem DPH

7.

Zobraz / Skyj

Vloženo: 06.04.10 23:15 - Dítětová Eva, Zobrazeno: 89310x

IČO :  00236276

8.

Dokumenty

Vloženo: 06.04.10 23:15 - Dítětová Eva, Zobrazeno: 90708x

8.1.

Seznamy hlavních dokumentů

Vloženo: 06.04.10 23:16 - Dítětová Eva, Zobrazeno: 89653x

8.2.

Zobraz / SkyjRozpočet

Vloženo: 06.04.10 23:16 - Dítětová Eva
Rozpočet městyse lze nalézt na elektronické úřední desce

9.

Zobraz / SkyjŽádosti o informace

Vloženo: 06.04.10 23:16 - Dítětová Eva, Zobrazeno: 89049x
Požadované informace lze na úřadu městyse získat na základě ústní nebo písemné žádosti nebo prostřednictvím telekomunikačních zařízení (např. prostřednictvím sítě internet). Pro informování veřejnosti je na ÚM  k nahlédnutí seznam právních předpisů a dalších důležitých informací pro veřejnost. Zaměstnanci úřadu městyse jsou povinni tyto předpisy a dokumenty na požádání poskytnout k nahlédnutí.

10.

Zobraz / SkyjPříjem žádostí a dalších podání

Vloženo: 06.04.10 23:16 - Dítětová Eva, Zobrazeno: 87139x
Zaměstnanci úřadu městyse přijímají ústní a písemné žádosti o poskytnutí informace a současně i prostřednictvím telekomunikačního zařízení. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta, anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující bude žadatel upozorněn na možnost podat písemnou žádost o poskytnutí informace.
Na písemnou žádost odpoví úřad městyse a to  ve lhůtě do 30 dnů od přijetí podání nebo od upřesnění žádosti a to písemně, nahlédnutím do spisu včetně možnosti pořídit si kopii listinou nebo na paměťových médiích. Úřad městyse může lhůtu pro poskytnutí informace v závažných případech prodloužit o 10 dnů, přičemž žadatel musí být o prodloužení a jeho důvodech prokazatelně informován ( t.j. doručením do vlastních rukou). S písemné žádosti musí být jednoznačně jasné komu je určena, kdo ji podává, musí být srozumitelná, musí z ní být zřejmé, jaká informace je požadována a nesmí být formulována obecně. Pokud je žádost nesrozumitelná, vyzve zaměstnanec úřadu městyse žadatele o poskytnutí informace ve hůtě do 7 dnl  od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Jestliže žadatel svou žádost do 30 dnů od výzvy neupřesní bude žádost o poskytnutí informace odmítnuta.

11.

Zobraz / SkyjOpravné prostředky

Vloženo: 06.04.10 23:17 - Dítětová Eva, Zobrazeno: 88054x
Proti rozhodnutí starosty městyse o odmítnutí žádosti lze podat ve lhůtě do 15 ti dnů od data doručení o rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti písemné odvolání, a to prostřednictvím starosty. Ve věcech přenesené působnosti rozhoduje orgán nejblíže vyššího stupně. Jestliže odvolací orgán v uvedené lhůtě nerozhodl, má se za to, že odvolání bylo zamítnuto a napadené rozhodnutí potvrzeno s tím, že za den doručení rozhodnutí se považuje den následující po uplynutí lhůty pro vyřízení odvolání. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat. Je však přezkoumatelné soudem.

12.

Zobraz / SkyjFormuláře

Vloženo: 06.04.10 23:17 - Dítětová Eva, Zobrazeno: 89625x
Formuláře je možné získat osobně na úřadu městyse nebo stáhnout z elektronické úřední desky

13.

Zobraz / SkyjPopisy postupů - návody pro řešení životních situací

Vloženo: 06.04.10 23:17 - Dítětová Eva, Zobrazeno: 96843x
Informace a návod na řešení nejrůznějších životních situací  získají zájemci osobně na úřadu městyse a nebo na stránkách www.portal.gov.cz
 
 
 
 
 

14.

Předpisy

Vloženo: 06.04.10 23:18 - Dítětová Eva, Zobrazeno: 88780x

14.1.

Zobraz / SkyjNejdůležitější používané předpisy

Vloženo: 06.04.10 23:18 - Dítětová Eva, Zobrazeno: 88764x
Ústava České republiky
Listina základních práv a svobod
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
Zákon č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích
Výčet právních předpisů není úplný. Tyto a další právní předpisy včetně obecně závazných vyhlášek městyse, jsou uloženy na úřadu městyse, kde jsou k nahlédnutí.

14.2.

Vydané právní předpisy

Vloženo: 06.04.10 23:18 - Dítětová Eva, Zobrazeno: 89067x

15.

Zobraz / SkyjÚhrady za poskytování informací

Vloženo: 06.04.10 23:19 - Dítětová Eva, Zobrazeno: 88255x

Náklady spojené s poskytnutím informací jsou zdarma.

15.1.

Sazebník úhrad za poskytování informací

Vloženo: 06.04.10 23:19 - Dítětová Eva, Zobrazeno: 88285x

15.2.

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Vloženo: 06.04.10 23:19 - Dítětová Eva, Zobrazeno: 87754x

16.

Licenční smlouvy

Vloženo: 06.04.10 23:20 - Dítětová Eva, Zobrazeno: 89538x

16.1.

Vzory licenčních smluv

Vloženo: 06.04.10 23:20 - Dítětová Eva, Zobrazeno: 84474x

16.2.

Výhradní licence

Vloženo: 06.04.10 23:20 - Dítětová Eva, Zobrazeno: 83890x

17.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Vloženo: 06.04.10 23:20 - Dítětová Eva, Zobrazeno: 83979x